Domov > > Katalóg
Akcie , zľavy Svetelné zdroje Batérie , nabíjačky Nabíjacie prenosné svietidlá Prenosné Lampy Ručné svietidlá , čelovky Predlžovacie prívody Domáca automatizácia Bezdrôtové zvončeky Prepäťová ochrana Elektroinštalačný materiál LED Strip pásy Spájkovacia technika Interierové svietidlá Prachotesné svietidlá Priemyselné svietidlá Reflexné prvky Auto žiarovky

Kompletný zoznam tovaru
RÝCHLE HĽADANIE

Konverzný kurz: 1€ / 30,126SKK Ceny sú uvedené s DPH. Obchodné podmienky Reklamačné podmienky Ochrana osobných údajov

OBCHODNÉ PODMIENKY BENLUX s.r.o.Článok 1

Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti BENLUX, s.r.o. so sídlom Kollárova 90, 03601 Martin, Slovenská republika, IČO: 31618189, DIČ: 2020433954, IČ DPH: SK2020433954 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, číslo zápisu : 2288/L, (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.benlux.sk (ďalej len „benlux.sk") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany").

2.1 Tieto obchodné podmienky platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu na stránke benlux.sk.

3.1 Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na benlux.sk.

4.1 Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

5.1 Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito obchodné podmienky nedotknuté.

6.1 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na stránke benlux.sk.

7.1 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu na stránke benlux.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom elektronického obchodu.

8.1 Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na stránke benlux.sk.

9.1 Kontaktné údaje Predávajúceho pre kupujúceho:

BENLUX, s.r.o.

Kollárova 90

036 01 Martin

Telefonický kontakt: 043/4283310 (volať medzi 7:30 – 15:30 v pracovných dňoch)

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovým automatom, musíte mať zapnutý Javascript pre jeho zobrazenie

10.1    Proces registrácie Kupujúceho, elektronické objednanie tovaru a uskutočnenie platby za tovar elektronicky objednaný ako aj spracovanie osobných údajov Kupujúceho je chránené a zabezpečené. Osobné a dôverné informácie sú bezpečne uchovávané počas prenosu z prehliadača Kupujúceho na benlux.sk.


Článok 2

Objednávka

1.2 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.

2.2 Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

3.2 Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

4.2 Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu www. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovým automatom, musíte mať zapnutý Javascript pre jeho zobrazenie . Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovým automatom, pre jeho zobrazenie musí byť zapnutý Javascript.

5.2 Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

a. Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt(telefón a e-mailová adresa);

b. Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;

c. Množstvo objednávaného tovaru;

d. Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho) ;

e. Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).

6.2 Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

 

Článok 3

Storno objednávky

3.1. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.

3.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

 

Článok 4

Odstúpenie od zmluvy

4.1 Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak sa písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá najneskôr posledný deň lehoty na poštovú prepravu.

4.2 Ak Predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 dodatočne, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do 3 mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

4.3 Ak Predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 ani dodatočne, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 3 mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

4.4 Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný:

a) prevziať tovar späť

b) vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady.

4.5 Kupujúci je povinný v prípade odstúpenia od zmluvy písomne doručiť predávajúcemu oznámenie o odstúpení od zmluvy v lehotách uvedených podľa 4.1, 4.2 a 4.3 a zároveň vrátiť Predávajúcemu tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané, na adresu obchodného sídla predávajúceho.

4.6 V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

 

Článok 5

Cena

5.1 Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom benlux.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

5.2 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na benlux.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na benlux.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na benlux.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0,- €" alebo "1,-€", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

Článok 6

Platobné podmienky

6.1 Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje platbu vopred alebo Dobierkou. Pri platbe vopred je Kupujúcemu zaslaný tovar kuriérskou službou po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávke vrátane nákladov na dodanie na účet BENLUX s.r.o.:


Tatra banka : 2628370778/1100

Variabilný symbol: číslo preddavkovej faktúry.

 

Článok 7

Dodacie podmienky

7.1 Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, najneskôr do 30 pracovných dní od dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho a to na mieste dodania uvedené v elektronickej objednávke.

7.2 Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom. Status elektronickej objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme. O statuse elektronickej objednávky je Kupujúci taktiež upozornený emailom.

7.3 Tovar je dodávaný do predajne BENLUX s.r.o., Kollárova 90, Martin, kde si ho Kupujúci môže prevziať osobne. Kupujúci si tiež môže objednať kuriérsku službu, za ktorú zaplatí v hotovosti priamo na mieste dodania pracovníkovi kuriérskej firmy. Cena závisí od aktuálneho cenníku a hmotnosti tovaru spoločnosti Slovak GLS Slovakia.

7.4 Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke. Kuriérska služba bude telefonicky kontaktovať Kupujúceho pred dodaním tovaru Kupujúcemu a záväzne si s ním dohodne presný čas dodania tovaru Kupujúcemu. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci.

7.5 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

7.6 Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru(fiškálny doklad). Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

7.7 Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky.


Článok 8

Záručné podmienky a spôsob reklamácie tovaru

8.1 Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záruka 24 mesiacov. Na vybrané druhy tovaru môže byť Kupujúcemu poskytnutá dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.

8.2 Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra a dodací list (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

8.3 Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.

8.4 Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený vrátane požadovaných dokladov.

8.5 Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na stránke benlux.sk.

 

Článok 9

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

9.1 Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.

9.2 Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.

9.3 V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

9.4 Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

 


Článok 10

Záverečné ustanovenia

10.1 Pri nákupe tovaru na www.benlux.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.

10.2 Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na www.benlux.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.

10.3 Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na stránke www.benlux.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

10.4 Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo stránky www.benlux.sk.

10.5 Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary.

10.6 Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky, kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky týchto obchodných podmienok vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.benlux.sk

10.7 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

10.8 Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami Predávajúceho.

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj

Predmestská 71

010 79 Žilina

tel. č.: 041/ 7632 130

fax č.: 041/ 7632 139

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovým automatom, musíte mať zapnutý Javascript pre jeho zobrazenie
V Martine, dňa 1. marca 2012